Veel gestelde vragen

Wat doet een arbodienst?

Bedrijven kunnen een arbodienst inschakelen voor advies en ondersteuning bij het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Of om advies te geven bij het opzetten van een gedegen arbobeleid. Een arbodienst kan ook helpen om zieke werknemers weer zo snel mogelijk en verantwoord  aan het werk te krijgen. Dat betekent dat een arbodienst  meer dan alleen advies en ondersteuning  kan bieden op de wettelijk verplichte gebieden. MCS bijvoorbeeld wil haar klanten een pakket diensten bieden van preventie tot en met reïntegratie. Dus dienstverlening om mensen gezond aan het werk te houden en om mensen weer gezond aan het werk te krijgen.

Moet een arbodienst aan bepaalde eisen voldoen?

Ja. Een arbodienst moet in het bezit zijn van het 'certificaat arbodiensten'. Dit certificaat wordt verstrekt als de arbodienst voldoet aan verschillende deskundigheidseisen  die zijn  vastgelegd in de Arbowet, het Arbobesluit en de Arboregeling. De certificaten worden verstrekt door certificerende instellingen die door de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zijn erkend. Daarnaast kunnen arbodiensten ook een ISO-certificering nastreven.

Wat zijn de voordelen van het inschakelen van een arbodienst?

Het inschakelen van een arbodienst draagt bij aan een gezond werkklimaat in het bedrijf. De arbodienstverlening helpt om verzuim te voorkomen en de verzuimduur te beperken. Dat scheelt geld. Ondersteuning van een arbodienst helpt dus medewerkers én organisaties!

Wat is de arbowet?

De Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) is bedoeld om een goed arbeidsomstandighedenbeleid te kunnen realiseren. Goede arbeidsomstandigheden hebben een positieve invloed op de motivatie van werknemers en op het voorkomen van ziekteverzuim. De Arbowet is een kaderwet: er staan algemene bepalingen in over het arbobeleid in een onderneming. Binnen die kaders kan een organisatie het beleid toespitsen op de eigen situatie. De wet geldt voor alle werkgevers en werknemers in Nederland. 
Per 1 januari 2007 is de wet aangepast. Kern van de nieuwe wet is dat werkgevers en werknemers meer eigen verantwoordelijkheid krijgen in hun zorg voor een gezonde en veilige werkomgeving. De overheid beperkt zich tot het formuleren van zo concreet mogelijke doelvoorschriften. In de door werkgevers en werknemers samengestelde arbocatalogi wordt vastgelegd hoe de doelvoorschriften worden bereikt.

Welke zaken moet een werkgever regelen volgens die Arbo-wet?

De werkgever is verantwoordelijk voor veilige en gezonde werkomstandigheden voor zijn medewerkers; volgens de Arbo-wet moet de werkgever daartoe de volgende zaken regelen:
• Een risico-inventarisatie en –evaluatie (RIE) uitvoeren naar de veiligheids- en gezondheidsrisico's in de organisatie. 
• Een plan van aanpak opstellen met daarin aangegeven welke risico’s er zijn, hoe ze worden aangepakt en binnen welke termijn. 
• Zorgen dat werknemers zich kunnen wenden tot een op arbogebied deskundige collega-werknemer (bijvoorbeeld door het opleiden/aanstellen van een preventiemedewerker) of andere persoon (bijvoorbeeld een deskundige van een arbodienst). 
• Zorgen dat ook psychosociale arbeidsbelasting voorkomen of beperkt wordt. Denk aan zaken als  seksuele intimidatie, agressie en geweld, pesten en werkdruk in de arbeidssituatie die stress teweegbrengen. 
• Zorgen dat werknemers op de hoogte zijn van de gezondheid- en veiligheidsrisico’s bijde werkzaamheden die ze moeten uitvoeren, en bekend zijn met de maatregelen om deze risico’s te voorkomen of te beperken. 
• Zorgen dat arbeidsongevallen direct aan de Arbeidsinspectie worden gemeld zodra er sprake is van overlijden,  blijvend letsel of ziekenhuisopname. Ook moet de werkgever bijhouden hoeveel en welke van de gemelde arbeidsongevallen en van bijna ongevallen (die uiteraard niet de dood tot gevolg hebben gehad) hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. 
• Doeltreffende maatregelen nemen op het gebied van eerste hulp bij ongevallen, brandbestrijding en de evacuatie van werknemers en andere aanwezigen. 
• Werknemers periodiek in de gelegenheid stellen een onderzoek naar hun gezondheid in relatie tot het werk te ondergaan. Hiermee kunnen in een vroeg stadium mogelijke gezondheidsklachten opgespoord worden die gerelateerd zijn aan risico’s in het werk.

Geeft de arbowet werknemers ook verplichtingen?

Jazeker. Van medewerkers wordt 'verantwoord gedrag' verwacht. Dit betekent bijvoorbeeld dat iedere medewerker zijn eigen veiligheid, maar ook die van anderen niet in gevaar mag brengen. En medewerkers moeten onder andere geldende veiligheids- en gezondheidsinstructies nakomen en materialen op een juiste manier gebruiken.

Vallen uitzendkrachten ook onder de Arbo-wet?

Ja. De Arbo-wet is ook van toepassing op uitzendkrachten.

Wat doet een preventiemedewerker?

Een preventiemedewerker draagt zorg voor de dagelijkse veiligheid en gezondheid binnen het bedrijf of binnen zijn afdeling. Hij geeft bijvoorbeeld voorlichting over onderhoud van apparaten en ziet toe op het juiste gebruik van beschermingsmiddelen. De resultaten uit de risico-inventarisatie bepalen welke deskundigheid de preventiemedewerker moet hebben. 
De werkgever moet ervoor zorgen dat de preventiemedewerker alle ruimte krijgt om zijn baan met de aan hem toebedeelde taken voor het arbeidsomstandighedenbeleid te combineren. Bedrijven met minder dan 25 werknemers kunnen ervoor kiezen dat de werkgever zelf functioneert als interne preventiemedewerker. Hij moet dan natuurlijk wel de benodigde deskundigheid bezitten. {/slide}
{slide=Zijn er regels op het gebied van de RI&E?}Elke werkgever is verplicht een Risico- Inventarisatie en -Evaluatie op te stellen, en die ook te laten toetsen. Sinds 2007 kan de werkgever  voor de toetsing van deze RIE volstaan met de inschakeling van een gecertificeerde deskundige. De verplichting tot het toetsen van een RIE vervalt voor bedrijven met minder dan 25 werknemers. Op voorwaarde dat deze bedrijven gebruik maken van een RIE-instrument dat door CAO-partners in de CAO is geaccordeerd en door een deskundige is getoetst. Zie ook www.rie.nl

Levert MCS verzuimoverzichten voor de verzekeraar?

Een van de diensten van MCS arbo is het bijhouden van een periodiek verzuimoverzicht voor de werkgever. Deze verzuimoverzichten voldoen aan de eisen van verzekeraars. Overzichten kunnen worden aangevraagd bij de eigen arbo-assistent van MCS. In het contract  met MCS staat precies welke verzuimoverzichten wanneer worden verstuurd aan de verzekeraar.

Wat is een ' eigenrisicodrager' in het kader van wga?

De regeling “werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten” (WGA) verplicht de werkgever te beoordelen of hij een zieke werknemer weer aan het werk krijgt. Lukt dat niet, dan heeft de werknemer recht op een uitkering. 
Voor deze regeling moet de werkgever een wettelijke premie betalen:de WIA-premie. Die premie  bestaat uit een vast en een variabel deel. Dat bedrag is afhankelijk van de mate van ziekte/arbeidsongeschiktheid in het eigen bedrijf.  Wil je als werkgever dat variabele premiedeel voor eigen risico nemen, dan heet je ' eigen risicdodrager'. De eigenrisicodrager  neemt wel de kosten van de eerste vijf WIA-jaren op zich. Het is mogelijk om zich tegen dit risico geheel of deels te verzekeren. 
De eigenrisicodrager is in elk opzicht zeer gebaat bij preventie en adequate re-integratie, ook als hij zich heeft verzekerd tegen dit risico. Want dan wordt zijn premie lager. De manier waarop hij preventie en re-integratie vorm geeft kan de werkgever grotendeels zelf bepalen, bij voorkeur samen met de arbodienst. 
De werkgever kan per 1 januari of 1 juli van elk jaar eigenrisicodrager worden. Hij moet daarvoor minstens drie maanden van tevoren een verzoek indienen bij de uitvoeringsinstelling (UWV).
Om in aanmerking te komen voor het eigen risicodragerschap is een zogenaamde zekerheidsstelling nodig: een verklaring van de bank of verzekeraar waarin staat dat de werkgever altijd aan de WIA-verplichtingen kan voldoen.
Voor opzeggen geldt hetzelfde: per 1 januari of 1 juli en minstens drie maanden van tevoren. De werkgever blijft daarna wél verantwoordelijk voor de WIA-gevallen die tijdens de eigen risicoperiode zijn ontstaan. 

Mag een zieke medewerker op vakantie?

Ja: ziekte of arbeidsongeschiktheid is geen wettelijke belemmering om op vakantie te gaan. Natuurlijk moet een en ander wel in overleg met de werkgever worden geregeld. Bovendien is het van belang te weten of de vakantie negatieve gevolgen voor het herstel van de medewerker kan hebben. Om dit te kunnen beoordelen kan de werkgever de vakantieplannen van de werknemer aan de bedrijfsarts voorleggen.

Wanneer meldt de werkgever een ziekmelding bij de UWV?

Dat moet uiterlijk op de eerste dag van de 42e ziekteweek van een medewerker. Bij de ziekmelding hoort verplicht ook een plan voor re-integratie van de medewerker. Hebt u een contract met MCS, dan kan MCS arbo in nauw overleg met u, zo'n re-integratieplan opstellen. De uitvoeringsinstelling controleert vervolgens de inhoud van het plan (en geeft haar goedkeuring).

Werkt MCS samen met de verzekeraar, na een ziekmelding?

MCS arbo en uw verzekeraar zijn twee aparte instellingen. MCS arbo bepaalt het arbeidsongeschiktheidspercentage van uw medewerker, geeft dat door aan de verzekeraar en deze  regelt vervolgens de uitkering . Voor een vlot verloop van een en ander is het belangrijk dat u een ziekmelding tijdig doorgeeft aan MCS arbo, liefst op de eerste ziektedag. 
Voor eventuele vragen over de uitkering moet u contact opnemen met uw verzekeraar. Het is overigens niet ongebruikelijk dat verzekeraars eens per drie maanden uitkeringsbedragen overmaken. Hebt u een verzekeraar met wie MCS arbo afspraken heeft gemaakt over directe overdracht van verzuimgegevens en u maakt gebruik van die service, dan hoeft u de verzekeraar in de meeste gevallen niet zelf in te lichten in geval van een ziekmelding: MCS arbo doet dat voor u.{/slide}
{slide=Hoeveel bedrijfshulpverleners moet ik aanstellen in mijn bedrijf?}Dat hangt af van het aantal werknemers dat u in dienst hebt.
< 50 werknemers: ten minste één aanwezige bedrijfshulpverlener;
50 < 100 werknemers: ten minste twee aanwezige bedrijfshulpverleners;
100 < 150 werknemers: ten minste drie aanwezige bedrijfshulpverleners;
150 < 200 werknemers: ten minste vier aanwezige bedrijfshulpverleners;
> 250 werknemers: ten minste vijf aanwezige bedrijfshulpverleners. 

Ben ik verantwoordelijk voor een thuiswerkende medewerker?

Ja. In de Arbowet staat expliciet dat de werkgever aandacht moet besteden aan thuiswerkers. In de praktijk blijken werkgevers en werknemers echter nogal eens van mening te verschillen, omdat er geen duidelijke afspraken zijn gemaakt. 
De werkgever moet aandacht besteden aan een goede tafel, stoel, verlichting, beeldscherm, etc. MCS arbo kan in overleg natuurlijk ook een rol spelen bij het beoordelen of een thuiswerkplek geschikt is, en welke aanpassingen eventueel wenselijk of nodig zijn.

Is werkdruk te meten?

Ja. Werkdruk wordt veroorzaakt door een complex van factoren die samen bekend staan als de psychosociale arbeidsbelasting. Die factoren bestaan uit:
1. Het werk zelf (de werkdruk in engere zin: werktempo en werkhoeveelheid, de emotionele belasting, de afwisseling in het werk en de regelmogelijkheden); 
2. De werkorganisatie en de relaties op het werk (relaties met collega's, met de directe leiding, inspraak);
3. De arbeidsvoorwaarden (bijvoorbeeld eventuele onzekerheid over de toekomst van de baan of zelfs het bedrijf). 
De impact van al deze factoren is inderdaad te meten aan de hand van bestaande, betrouwbare vragenlijsten. Een inventarisatie en analyse van de psychosociale arbeidsbelasting, zeg maar: de werkdruk ,  is een noodzakelijke eerste stap in het opzetten van een preventief "werkdruk-beleid".

Hoeveel dagen is het zwangerschaps- en bevallingsverlof?

In totaal mag een werknemer die zwanger/bevallen is 16 weken zwangerschaps- en/of bevallingsverlof opnemen. Het zwangerschapsverlof begint 6 tot 4 weken voor de vermoedelijke bevallingsdatum. Het bevallingsverlof begint na de geboorte en duurt 10 tot 12 weken afhankelijk van het aantal weken zwangerschapsverlof dat voorafgaand aan de bevalling is opgenomen.

Moet ik mij altijd aansluiten bij een arbodienst?

Nee. Verplichte aansluiting bij een arbodienst is er niet. Wel is in de wet vastgelegd dat een bedrijf zich moet laten bijstaan door een bedrijfsarts en of andere kerndeskundigen (de A&O-kundige, veiligheidskundige en/of arbeidshygiënist). MCS arbo kan u precies vertellen waar u met uw bedrijf het beste aan doet.

Krijg ik geld terug na een verkeersongeluk van mijn werknemer?

Als is/kan worden vastgesteld dat de aansprakelijkheid van het ongeluk bij de andere partij ligt, kan een claim  bij de veroorzaker van het ongeluk succesvol zijn. De bedrijfsartsen van MCS hebben contact met schadeclaimbedrijven en kunnen daarnaar verwijzen.

En kan ik deze kosten op iemand verhalen?

Ja. Wanneer van een ongeval dat is veroorzaakt door een derde partij wiens aansprakelijkheid kan worden vastgesteld, hebt u de mogelijkheid (een deel van) de loonschade te verhalen op diens verzekering. U doet er goed aan hiervoor de hulp in te schakelen van een jurist die  zorgt voor een goede afhandeling van de zaak. Bovendien kan hij de mogelijkheden onderzoeken om ook de letselschade van uw medewerker te verhalen. MCS kan u hierbij ondersteunen.

Kunnen medewerkers met psychische klachten weer aan het werk?

Daar is in het algemeen geen eenduidig antwoord op te geven. Het is wel altijd goed om in zulke gevallen het advies van een bedrijfsarts in te winnen. De bedrijfsartsen van MCS kunnen u binnen enkele dagen een gericht re-integratieadvies geven, ook bij psychische klachten. En als het nodig is, kunnen ze dankzij hun netwerk zo nodig ook snel  externe deskundigen inschakelen, een werkplekonderzoek (laten) doen en zodra het  mogelijk is, terugkeer op therapeutische basis begeleiden.

Kan ik medische informatie van een nieuwe medewerker opvragen?

Nee, dat kan niet. In de eerste plaats is het onwaarschijnlijk dat MCS over die informatie beschikt omdat niet zeker is dat de oude werkgever van uw werknemer waarschijnlijk een andere arbodienst had. Maar belangrijker is dat medische gegevens alleen kunnen worden opgevraagd  met  toestemming op papier  (het zogenaamde “informed consent”) van de betrokken werknemer. De bedrijfsarts van MCS kan met die toestemming relevante gegevens van uw werknemers opvragen bij de vorige arbodienst.

Is MCS er voor mij bij een conflict binnen mijn bedrijf?

Dat hangt van de aard en het belang van het conflict af, maar in veel gevallen wel. De bedrijfsartsen van MCS zijn getraind en daarom specialisten bij uitstek als het gaat om het vinden van oplossingen in probleemsituaties op de werkvloer. Door middel van individuele gesprekken, probleemanalyse en organisatieonderzoek herstellen ze  aan de hand van een plan van aanpak en door middel van advisering en training van leidinggevenden de werksfeer en het productieniveau van uw bedrijf.

 

Veel gestelde vragen over MCS arbo

Waar staat de naam MCS voor?

MCS staat voor Medical Company Services, sinds de oprichting van het bedrijf in 1990. Na de arbo-certificering in 1994, is de oorspronkelijke naam veranderd in MCS arbo.

Hoe lang bestaat MCS?

MCS is  in 1990 opgericht als bedrijfsgezondheidsdienst en is in 1994 een arbodienst geworden.

Waar is MCS gevestigd?

MCS is gevestigd in een  ruim praktijkpand op een bedrijventerrein aan de rand van Warmond, makkelijk bereikbaar vanaf de A44 Amsterdam-Leiden (Zie ook de routeplanner op de site). In het pand van MCS zijn ruim voldoende spreek- en onderzoekskamers.

Kan ik makkelijk parkeren bij MCS?

Voor het pand is een groot parkeerterrein waar altijd gratis kan worden geparkeerd.

Hoeveel mensen werken bij MCS?

Bij MCS-arbo werken 14 mensen:
4 artsen (3 bedrijfsartsen en een keuringsarts)
4 arbeidskundig casemanagers
1 medisch secretaresse
1 senior medisch assistente
1 webmaster
1 arbeids- en organisatiedeskundige
1 hogere veligheidskundige
1 arbeidshygienist

Werken er bij MCS ook arboartsen?

Bij MCS werken alleen geregistreerde bedrijfsartsen. Een arboarts is een algemene term voor een arts die zonder registratie werkt als bedrijfsarts.

Krijg ik een vaste bedrijfsarts?

Ja, ieder bedrijf dat een contract heeft met  MCS  krijgt een van de vijf artsen als vaste bedrijfsarts toegewezen. In voorkomende gevallen kunt u natuurlijk wel te maken krijgen met zijn of haar vaste vervanger als de eigen bedrijfsarts afwezig is.

Wij als bedrijf hebben een ISO-certificaat. Heeft MCS dit ook?

Ja. MCS heeft sinds 1994 haar ARBO-certificaat,  en is toen ook ISO- gecertificeerd. Om dit  ISO-certificaat te mogen voeren, wordt MCS jaarlijks 'doorgelicht'.

Welke deskundigen heeft MCS in huis?

MCS heeft een breed scala aan (medische) deskundigheden in huis. De kern bestaat uit vijf bedrijfsartsen. De algemeen directeur van MCS  is arbeids- & organisatiedeskundige. MCS heeft bovendien een  samenwerkingsverband met de arbeidshygiënisten en veiligheidskundigen van Arbode en Avensa, 2 adviesburo’s op het gebied van kwaliteit, arbo en milieu. 
De bedrijfsartsen van MCS werken voorts samen met een vast netwerk van arbeidsdeskundigen, bedrijfspsychologen, bedrijfsfysiotherapeuten, bedrijfsmaatschappelijkwerkenden en andere (para)medisch specialisten, naar wie zij ook kunnen doorverwijzen.

Kan ik mij als klein bedrijf ook aansluiten bij MCS?

Jazeker. Alle bedrijven zijn welkom bij MCS, zowel grote als kleine.

Is MCS een goedkope arbodienst?

MCS is geen prijsvechter, maar focust op kwaliteit. Omdat MCS alleen werkt met hoog opgeleid en gecertificeerd personeel, is MCS niet de meest goedkope arbodienst. Dankzij de nadruk op maximale kwaliteit, is de kans het grootst dat  problemen binnen een bedrijf kunnen worden voorkomen, dan wel beter en sneller worden opgelost. Daar zit de winst van werken met MCS.

Is MCS ook aangesloten bij een brancheorganisatie?

Ja, MCS is aangesloten bij de brancheorganisatie van arbodiensten:  BOA/BOREA.

Bezoekt MCS ook zieke werknemers thuis?

Zieke werknemers kunnen thuis worden bezocht als de werkgever dat wil. Dat doet MCS overigens doorgaans niet zelf, maar werkt hiervoor samen met de VCC.  Deze organisatie werkt met vakkundige en opgeleide controleurs die door het hele land verzuimcontroles uitvoeren. Alleen in uitzonderlijke gevallen  bezoeken de bedrijfsartsen van MCS zelf medewerkers ook thuis.

Houdt MCS ook spreekuur op locatie van het bedrijf?

Bij voorkeur wel. Bij grote bedrijven is het goed en ook het meest praktisch om spreekuur op het bedrijf te houden. De bedrijfsarts is zo herkenbaar binnen het bedrijf en een bezoek aan de bedrijfsarts is laagdrempelig. Overigens doet MCS dit al vanaf het begin van haar bestaan. Werken op locatie van het bedrijf, zo leert de ervaring, is zowel voor MCS als voor de klant het plezierigst.

Waar houden de bedrijfsartsen van MCS gewoonlijk spreekuur?

Als een van uw medewerkers ziek wordt en het advies van de bedrijfsarts is nodig, en u heeft geen georganiseerd spreekuur op uw bedrijf, dan is het meestal de eenvoudigste weg dat de medewerker  naar de praktijklocatie in Warmond komt om door een van onze bedrijfsartsen te worden gezien.

Hoe vaak kan MCS spreekuur houden, hoelang duurt een spreekuur?

Dit is afhankelijk van de grootte van het bedrijf en de wensen van de klant. Zie ook onder ‘contract’.

Als ik een contract met MCS wil afsluiten, hoe gaat dat?

Als u hebt laten weten dat u geïnteresseerd bent in de diensten van MCS,  zal een van de medewerkers van MCS bij u langs komen om te bespreken wat u precies van MCS verwacht, wat uw wensen zijn en op welke manier MCS daaraan tegemoet kan komen. Op grond van dit gesprek stelt MCS voor u een contract 'op maat' op met daarin  de concrete werkafspraken tussen u en MCS;  over de inzet van de bedrijfsarts, de spreekuren (wanneer, frequentie, duur) , het overleg in het Sociaal Medisch Team (SMT), de eventuele  inzet van andere disciplines, administratie enz.