Maatregelen Vaccinaties en Keuringen

In verband met nieuwe adviezen vanuit mede keuringsorganisaties hebben wij besloten onze deuren te sluiten als keuringscentrum. Dit betekent dat wij geen keuringen en vaccinaties meer uitvoeren. Dit omvat ook de keuringen welke nodig zijn voor uw beroep. Bij een besmettingsaccident dienen uw medewerkers volgens het protocol van uw bedrijf te blijven handelen.

Ziekmeldingen

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus, heeft geen of milde klachten en kan nog wel werken. Mag ik hem nu als ziek registreren?
Nee, u mag hem niet als ziek registreren. Volgens de overheidsmaatregelen moet uw werknemer thuisblijven. Is thuiswerken geen optie? Overleg dan eerst met uw werknemer over een oplossing. Is er geen oplossing voor handen, dan moet u het loon van uw werknemer doorbetalen. De wet kent als uitgangspunt dat als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen. In dit geval komt het niet verrichten van de arbeid niet door schuld van de werknemer.

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus, heeft klachten en kan daardoor niet werken. Mag ik hem als ziek registreren?
Ja. Als uw werknemer besmet is en door de klachten te ziek is om te werken, kunt u hem wel ziekmelden.

Mijn werknemer is via de GGD verplicht in quarantaine, maar is niet ziek. Mag ik hem als ziek registreren?
Nee, quarantaine is hiervoor geen reden. In principe is hij niet ongeschikt voor zijn werk en hij mag thuis ook gewoon werken. Als uw werknemer niet kan thuiswerken, overleg dan eerst met uw werknemer over een oplossing. Is er geen oplossing voor handen, dan moet u het loon van uw werknemer doorbetalen. De wet kent als uitgangspunt dat als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen. In dit geval komt het niet verrichten van de arbeid niet door schuld van de werknemer.

Mijn werknemer heeft verkoudheidsklachten, mag ik hem als ziek registreren?
Nee, verkoudheid is hiervoor geen reden. Uw werknemer is op basis van overheidsadvies wel verplicht om thuis te blijven. Is thuiswerken geen optie? Treed dan eerst in overleg met uw werknemer over een oplossing. Indien er geen oplossing voor handen is, zal u het loon van de werknemer moeten doorbetalen. De wet kent als uitgangspunt dat als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen. In dit geval komt het niet verrichten van de arbeid niet door schuld van de werknemer.

Mijn werknemer kan thuis niet werken, maar wil toch thuisblijven omdat hij bang is het coronavirus op te lopen. Mag ik hem als ziek registreren?
Nee. Preventief thuisblijven zonder klachten bij een veilige werksituatie is hiervoor geen reden. Ga met uw werknemer in overleg en licht toe welke maatregelen allemaal genomen zijn om eventuele besmetting te beperken. Heeft u de zorgen van uw werknemer daarmee niet weggenomen, dan kunt u samen bespreken of er vakantiedagen opgenomen kunnen worden. Als u er dan nog niet uitkomt en uw werknemer gaat niet naar zijn werk, dan is er mogelijk sprake van werkweigering. Of er sprake is van werkweigering hangt af van alle omstandigheden en moet dus per geval worden beoordeeld.

Wat als partner of kinderen van mijn werknemer ziek zijn en thuis verzorgd moeten worden. Mag ik mijn medewerker dan als ziek registreren?
Nee, maar de Wet arbeid en zorg bepaalt dat de werknemer recht heeft op kortdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging. Dat is maximaal twee werkweken per jaar, 70% van het loon (maar ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon). Mogelijk dat een cao hiervoor nog aanvullende regelingen kent. Raadpleeg hiervoor uw cao.

Mijn gezonde werknemers kunnen niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen, maar zij kunnen wel thuiswerken. Mag ik hen ziekmelden?
Nee. Preventief thuiswerken zonder dat de werknemers ziek zijn, valt niet onder ziekteverzuim. Als het een gevolg is van een overheidsmaatregel, dan kan het niet voor rekening van de werknemer komen en moet u als werkgever het salaris doorbetalen. Als zij niet hun volledige werk kunnen doen, kunt u mogelijk een beroep doen op de NOW.

Door overheidsmaatregelen is ons bedrijf gesloten. Mijn medewerker zit hierdoor thuis en nu is hij ziek geworden. Kan ik hem als ziek registreren?
Ja. Als uw werknemer door ziekte niet kan werken, kunt u hem ziekmelden.

Hoe gaat de ziekmelding in zijn werk?
Als uw werknemer door ziekte niet kan werken, geeft u dat aan ons door. Wij behandelen deze ziekmelding volgens de reguliere werkwijze, waarbij wij als arbodienst onder meer zijn gehouden aan professionele richtlijnen en de Wet verbetering poortwachter. Vaak zal het gaan om kort verzuim en is een spreekuur bij de bedrijfsarts niet nodig.


 

Wanneer mag ik een werknemer ziekmelden?

WEL:

Als de werknemer als gevolg van ziekte zijn werk niet kan doen. Het maakt hier niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld. Hij heeft dan recht op loondoorbetaling bij ziekte op grond van artikel 7.629, lid 1 BW.

U geeft deze ziekmelding op de voor u gebruikelijke manier aan ons door. Wij behandelen deze ziekmelding volgens de reguliere werkwijze, vanuit onze zorgplicht en volgens de Wet verbetering poortwachter. Vaak zal het gaan om kort verzuim en is een spreekuur bedrijfsarts niet nodig.

NIET:

  • Uw werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen.
  • Uw werknemer is besmet, maar niet ziek.
  • Uw werknemer heeft klachten, maar die belemmeren hem niet om zijn werk uit te voeren (zoals bij een verkoudheid).

Als uw werknemer thuis moet blijven, maar niet thuis kan werken, kunt u mogelijk een beroep doen op de NOW.

klik hier voor het Stroomschema Ziekmelding

Preventie en beleid Coronavirus

corona aarde kleinDe belangrijkste maatregelen die u zelf kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel. Deze maatregelen gelden voor alle virussen die griep en verkoudheid kunnen veroorzaken. Het is dus altijd belangrijk om deze op te volgen:

  • Was of desinfecteer je handen regelmatig.
  • Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog of een papieren wegwerpzakdoek.
  • Gooi papieren zakdoekje na gebruik weg en was of desinfecteer je handen.

MCS Onderzoek en Keuring

Omdat medio 2013 de afdeling Onderzoek en Keuring volledig vernieuwd is op het gebied van de laatste digitale apparatuur voldoet zij aan de laatste en meest moderne onderzoektechnieken op het gebied van longfunctie, audio- en conditie onderzoeken.