Re-integratie en deelherstel

Wat doe ik met lopende en nieuwe (re-integratie)trajecten?
Uw bedrijfsarts blijft analyses en adviezen uitbrengen en als werkgever heeft u de verplichting deze zo goed mogelijk uit te voeren. Het kan zijn dat u vanwege (de maatregelen rondom) het coronavirus een (re-integratie)traject voor individuele werknemers niet kunt uitvoeren. Maak hier duidelijk notitie van in uw eigen dossiervoering, zoals het Plan van aanpak. Welke maatregelen heeft u niet kunnen uitvoeren en waarom niet? Voor overige vragen verwijzen wij u naar het UWV.

Mijn bedrijfsvoering is geraakt en ik kan mijn werknemer niet laten beginnen met de werkhervatting die de bedrijfsarts heeft geadviseerd. Hierdoor wil ik geen deelherstel doorvoeren. Mag dat?
Nee, het deelherstel moet doorgevoerd worden. Motiveer in het Plan van aanpak dat werkhervatting door de coronacrisis niet mogelijk is.

 


 

Coronabesmettingen

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus (COVID-19), wat moet ik doen?
Als iemand binnen uw organisatie voldoet aan de casusdefinitie van COVID-19 van de WHO en/of vastgesteld besmet is door een arts of de GGD, adviseren we de volgende maatregelen:
• Stuur de werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren als hij/zij en diens gezinsleden gedurende 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
• Ventileer de ruimte(s) waar de werknemer is geweest gedurende een half uur.
• Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken (o.a. toetsenbord, trapleuningen, liftknoppen) met reguliere schoonmaakmiddelen.
• Overleg met de GGD en informeer eventueel uw arbodienst.
• Maak indien mogelijk een logboek van personen met wie de desbetreffende werknemer nauw contact heeft gehad (fysieke aanraking en/of binnen 2 meter gedurende 15 minuten). Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is een logboek bij te houden, gelet op de bescherming van de (gezondheid van) uw werknemers en houd bij het maken ervan rekening met de privacy van de besmette werknemer.
• Weer alle werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief veertien dagen van de werkplek. Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is om een contactonderzoek te doen, gelet op de bescherming van de (gezondheid van) uw werknemers en doe dit zoveel mogelijk anoniem.
• Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met:
o Een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten.
o Informatie over de door u genomen/te nemen maatregelen.
• Heb speciale aandacht voor zorgen bij kwetsbare werknemers en werknemers met een verhoogd risico.
• Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve) sluiting van de vestiging.

Mag ik mijn werknemer vragen of hij corona heeft als hij zich ziekmeldt?
Nee, dat mag niet. U mag werknemers niet vragen naar het ziektebeeld. De kans is groot dat ze het u in dit geval spontaan vertellen, omdat het zo’n bijzondere situatie is. Let op: u mag het dan nog steeds niet vastleggen. Hoewel het om een buitengewone situatie gaat, is het ook bij de bestrijding van het coronavirus niet toegestaan om gegevens over de aard en oorzaak van de ziekte van werknemers te registreren.

Mag ik mijn medewerkers informeren over welke werknemer besmet is met het coronavirus?
Nee, dat mag niet. Conform de privacywetgeving mag u geen gegevens over de gezondheid van werknemers delen met andere werknemers binnen uw organisatie. Ook als uw werknemer zelf aangeeft dat u deze informatie mag delen met andere werknemers, is het op grond van de privacywetgeving niet toegestaan om dit te doen. Mogelijk zijn er uitzonderingsgevallen denkbaar, waarbij ter bescherming van de gezondheid van uw werknemers, toch maatregelen moeten worden getroffen waaruit zou kunnen worden afgeleid welke werknemer besmet is met het coronavirus. Denk aan het naar huis sturen van de desbetreffende besmette werknemer wanneer deze verkoudheids- of griepverschijnselen heeft. Op dit moment is er vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens of het RIVM nog geen concrete uitwerking van dit soort gevallen. Mocht hierover meer bekend worden, dan zullen wij deze FAQ hierop aanpassen. Voor ieder concreet geval geldt dat de werkgever zelf een zorgvuldige afweging moet maken tussen de privacybelangen van de werknemer en zijn verplichting om een veilige werkplek te garanderen.

Wat is de rol van de bedrijfsarts? 
Coronatesten alleen aangeboden worden aan direct zorgpersoneel, als het resultaat van die test duidelijkheid geeft over het behoud van hun inzetbaarheid. Bedrijfsartsen (en hun taakgedelegeerden) van zorginstellingen hebben een belangrijke rol in dit testbeleid, als triagist, als testaanvrager en als vertaler van de uitslag in een advies aan werkgever en werknemer. 
Klik hier voor meer informatie. 

Wat zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen zorgmedewerkers?
Op de RIVM-website vindt u de algemene uitgangspunten voor een optimale inzet van medewerkers in de zorg, waarbij rekening wordt gehouden met de gezondheid van de medewerkers zelf, het risico op besmetting van patiënten, de beperkte beschikbaarheid van laboratoriumtesten en de beperkte beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze algemene uitgangspunten worden voor de verschillende sectoren vertaald naar een sectorspecifiek advies over inzet en testbeleid van zorgmedewerkers.
Klik hier voor meer informatie.


 

Maatregelen Vaccinaties en Keuringen

In verband met nieuwe adviezen vanuit mede keuringsorganisaties hebben wij besloten onze deuren te sluiten als keuringscentrum. Dit betekent dat wij geen keuringen en vaccinaties meer uitvoeren. Dit omvat ook de keuringen welke nodig zijn voor uw beroep. Bij een besmettingsaccident dienen uw medewerkers volgens het protocol van uw bedrijf te blijven handelen.

Ziekmeldingen

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus, heeft geen of milde klachten en kan nog wel werken. Mag ik hem nu als ziek registreren?
Nee, u mag hem niet als ziek registreren. Volgens de overheidsmaatregelen moet uw werknemer thuisblijven. Is thuiswerken geen optie? Overleg dan eerst met uw werknemer over een oplossing. Is er geen oplossing voor handen, dan moet u het loon van uw werknemer doorbetalen. De wet kent als uitgangspunt dat als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen. In dit geval komt het niet verrichten van de arbeid niet door schuld van de werknemer.

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus, heeft klachten en kan daardoor niet werken. Mag ik hem als ziek registreren?
Ja. Als uw werknemer besmet is en door de klachten te ziek is om te werken, kunt u hem wel ziekmelden.

Mijn werknemer is via de GGD verplicht in quarantaine, maar is niet ziek. Mag ik hem als ziek registreren?
Nee, quarantaine is hiervoor geen reden. In principe is hij niet ongeschikt voor zijn werk en hij mag thuis ook gewoon werken. Als uw werknemer niet kan thuiswerken, overleg dan eerst met uw werknemer over een oplossing. Is er geen oplossing voor handen, dan moet u het loon van uw werknemer doorbetalen. De wet kent als uitgangspunt dat als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen. In dit geval komt het niet verrichten van de arbeid niet door schuld van de werknemer.

Mijn werknemer heeft verkoudheidsklachten, mag ik hem als ziek registreren?
Nee, verkoudheid is hiervoor geen reden. Uw werknemer is op basis van overheidsadvies wel verplicht om thuis te blijven. Is thuiswerken geen optie? Treed dan eerst in overleg met uw werknemer over een oplossing. Indien er geen oplossing voor handen is, zal u het loon van de werknemer moeten doorbetalen. De wet kent als uitgangspunt dat als er geen arbeid wordt verricht, er wel recht is op loon, tenzij het niet verrichten van arbeid voor rekening van de werknemer moet komen. In dit geval komt het niet verrichten van de arbeid niet door schuld van de werknemer.

Mijn werknemer kan thuis niet werken, maar wil toch thuisblijven omdat hij bang is het coronavirus op te lopen. Mag ik hem als ziek registreren?
Nee. Preventief thuisblijven zonder klachten bij een veilige werksituatie is hiervoor geen reden. Ga met uw werknemer in overleg en licht toe welke maatregelen allemaal genomen zijn om eventuele besmetting te beperken. Heeft u de zorgen van uw werknemer daarmee niet weggenomen, dan kunt u samen bespreken of er vakantiedagen opgenomen kunnen worden. Als u er dan nog niet uitkomt en uw werknemer gaat niet naar zijn werk, dan is er mogelijk sprake van werkweigering. Of er sprake is van werkweigering hangt af van alle omstandigheden en moet dus per geval worden beoordeeld.

Wat als partner of kinderen van mijn werknemer ziek zijn en thuis verzorgd moeten worden. Mag ik mijn medewerker dan als ziek registreren?
Nee, maar de Wet arbeid en zorg bepaalt dat de werknemer recht heeft op kortdurend zorgverlof voor de noodzakelijke verzorging. Dat is maximaal twee werkweken per jaar, 70% van het loon (maar ten minste het voor hem geldende wettelijke minimumloon). Mogelijk dat een cao hiervoor nog aanvullende regelingen kent. Raadpleeg hiervoor uw cao.

Mijn gezonde werknemers kunnen niet naar het werk komen vanwege de overheidsmaatregelen, maar zij kunnen wel thuiswerken. Mag ik hen ziekmelden?
Nee. Preventief thuiswerken zonder dat de werknemers ziek zijn, valt niet onder ziekteverzuim. Als het een gevolg is van een overheidsmaatregel, dan kan het niet voor rekening van de werknemer komen en moet u als werkgever het salaris doorbetalen. Als zij niet hun volledige werk kunnen doen, kunt u mogelijk een beroep doen op de NOW.

Door overheidsmaatregelen is ons bedrijf gesloten. Mijn medewerker zit hierdoor thuis en nu is hij ziek geworden. Kan ik hem als ziek registreren?
Ja. Als uw werknemer door ziekte niet kan werken, kunt u hem ziekmelden.

Hoe gaat de ziekmelding in zijn werk?
Als uw werknemer door ziekte niet kan werken, geeft u dat aan ons door. Wij behandelen deze ziekmelding volgens de reguliere werkwijze, waarbij wij als arbodienst onder meer zijn gehouden aan professionele richtlijnen en de Wet verbetering poortwachter. Vaak zal het gaan om kort verzuim en is een spreekuur bij de bedrijfsarts niet nodig.


 

Wanneer mag ik een werknemer ziekmelden?

WEL:

Als de werknemer als gevolg van ziekte zijn werk niet kan doen. Het maakt hier niet uit of het coronavirus wel of niet is vastgesteld. Hij heeft dan recht op loondoorbetaling bij ziekte op grond van artikel 7.629, lid 1 BW.

U geeft deze ziekmelding op de voor u gebruikelijke manier aan ons door. Wij behandelen deze ziekmelding volgens de reguliere werkwijze, vanuit onze zorgplicht en volgens de Wet verbetering poortwachter. Vaak zal het gaan om kort verzuim en is een spreekuur bedrijfsarts niet nodig.

NIET:

  • Uw werknemer kan niet naar het werk komen vanwege de opgelegde overheidsmaatregelen.
  • Uw werknemer is besmet, maar niet ziek.
  • Uw werknemer heeft klachten, maar die belemmeren hem niet om zijn werk uit te voeren (zoals bij een verkoudheid).

Als uw werknemer thuis moet blijven, maar niet thuis kan werken, kunt u mogelijk een beroep doen op de NOW.

klik hier voor het Stroomschema Ziekmelding