Coronabesmettingen

Mijn werknemer is besmet met het coronavirus (COVID-19), wat moet ik doen?
Als iemand binnen uw organisatie voldoet aan de casusdefinitie van COVID-19 van de WHO en/of vastgesteld besmet is door een arts of de GGD, adviseren we de volgende maatregelen:
• Stuur de werknemer direct naar huis; de werknemer mag terugkeren als hij/zij en diens gezinsleden gedurende 24 uur volledig klachtenvrij zijn.
• Ventileer de ruimte(s) waar de werknemer is geweest gedurende een half uur.
• Reinig en desinfecteer alle contactoppervlakken (o.a. toetsenbord, trapleuningen, liftknoppen) met reguliere schoonmaakmiddelen.
• Overleg met de GGD en informeer eventueel uw arbodienst.
• Maak indien mogelijk een logboek van personen met wie de desbetreffende werknemer nauw contact heeft gehad (fysieke aanraking en/of binnen 2 meter gedurende 15 minuten). Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is een logboek bij te houden, gelet op de bescherming van de (gezondheid van) uw werknemers en houd bij het maken ervan rekening met de privacy van de besmette werknemer.
• Weer alle werknemers met wie nauw contact is geweest, indien mogelijk, preventief veertien dagen van de werkplek. Maak altijd een afweging of het noodzakelijk is om een contactonderzoek te doen, gelet op de bescherming van de (gezondheid van) uw werknemers en doe dit zoveel mogelijk anoniem.
• Doe een geanonimiseerde mededeling aan alle werknemers met:
o Een extra oproep alert te zijn op luchtwegklachten.
o Informatie over de door u genomen/te nemen maatregelen.
• Heb speciale aandacht voor zorgen bij kwetsbare werknemers en werknemers met een verhoogd risico.
• Overweeg bij veel onrust onder werknemers een kortdurende (preventieve) sluiting van de vestiging.

Mag ik mijn werknemer vragen of hij corona heeft als hij zich ziekmeldt?
Nee, dat mag niet. U mag werknemers niet vragen naar het ziektebeeld. De kans is groot dat ze het u in dit geval spontaan vertellen, omdat het zo’n bijzondere situatie is. Let op: u mag het dan nog steeds niet vastleggen. Hoewel het om een buitengewone situatie gaat, is het ook bij de bestrijding van het coronavirus niet toegestaan om gegevens over de aard en oorzaak van de ziekte van werknemers te registreren.

Mag ik mijn medewerkers informeren over welke werknemer besmet is met het coronavirus?
Nee, dat mag niet. Conform de privacywetgeving mag u geen gegevens over de gezondheid van werknemers delen met andere werknemers binnen uw organisatie. Ook als uw werknemer zelf aangeeft dat u deze informatie mag delen met andere werknemers, is het op grond van de privacywetgeving niet toegestaan om dit te doen. Mogelijk zijn er uitzonderingsgevallen denkbaar, waarbij ter bescherming van de gezondheid van uw werknemers, toch maatregelen moeten worden getroffen waaruit zou kunnen worden afgeleid welke werknemer besmet is met het coronavirus. Denk aan het naar huis sturen van de desbetreffende besmette werknemer wanneer deze verkoudheids- of griepverschijnselen heeft. Op dit moment is er vanuit de Autoriteit Persoonsgegevens of het RIVM nog geen concrete uitwerking van dit soort gevallen. Mocht hierover meer bekend worden, dan zullen wij deze FAQ hierop aanpassen. Voor ieder concreet geval geldt dat de werkgever zelf een zorgvuldige afweging moet maken tussen de privacybelangen van de werknemer en zijn verplichting om een veilige werkplek te garanderen.

Wat is de rol van de bedrijfsarts? 
Coronatesten alleen aangeboden worden aan direct zorgpersoneel, als het resultaat van die test duidelijkheid geeft over het behoud van hun inzetbaarheid. Bedrijfsartsen (en hun taakgedelegeerden) van zorginstellingen hebben een belangrijke rol in dit testbeleid, als triagist, als testaanvrager en als vertaler van de uitslag in een advies aan werkgever en werknemer. 
Klik hier voor meer informatie. 

Wat zijn de uitgangspunten voor het inzetten en testen zorgmedewerkers?
Op de RIVM-website vindt u de algemene uitgangspunten voor een optimale inzet van medewerkers in de zorg, waarbij rekening wordt gehouden met de gezondheid van de medewerkers zelf, het risico op besmetting van patiënten, de beperkte beschikbaarheid van laboratoriumtesten en de beperkte beschikbaarheid van persoonlijke beschermingsmiddelen. Deze algemene uitgangspunten worden voor de verschillende sectoren vertaald naar een sectorspecifiek advies over inzet en testbeleid van zorgmedewerkers.
Klik hier voor meer informatie.