Medezeggenschap

1. Algemeen

MCS arbo onderkent het belang van goede samenwerking met de OR.

Een goede samenwerking is noodzakelijk om het doel ‘verbetering van arbeidsomstandigheden’ te bereiken. De samenwerking verschaft MCS arbo informatie over het beleid en de uitwerking ten aanzien van veiligheid, gezondheid en welzijn. Tevens komt het de kwaliteit van de medezeggenschap ten goede. Onderstaande laat onverlet dat zowel MCS arbo als de OR erkennen dat de ‘bestuurder’ van het bedrijf, in de zin van de WOR, een grote verantwoordelijkheid draagt in de betrokkenheid van de OR bij het VGW-beleid.

1.1  De samenwerking Medezeggenschaporgaan – MCS arbo

De samenwerking bestaat onder meer uit:
a.      keuze van en contract met MCS arbo;
b.      geregeld overleg tussen MCS arbo en OR;
c.      het uitwisselen van relevante informatie tussen OR en MCS arbo;
d.      klachtenprocedure;
e.      faciliteiten.

De 5 onderdelen zullen hieronder nader worden uitgewerkt.

2. Keuze van en contract met MCS arbo

2.1  MCS arbo zal vóór aanvang van de afzonderlijke werkzaamheden de directie van het bedrijf wijzen op de rechten van de OR in deze, voortvloeiend uit de WOR en/of de arbo-wet.

2.2  Eens per jaar worden de werkzaamheden van MCS arbo ten behoeve van het bedrijf geëvalueerd. De evaluatie vindt in elk geval plaats voordat MCS arbo met de werkgever een nieuw contract afsluit, zodat de OR in staat is om een gefundeerd oordeel te formuleren over het beleid, het functioneren van MCS arbo en de inhoud van het contract.

3. Overleg OR – MCS arbo

MCS arbo zal regelmatig overleg voeren met de OR. Dit betekent dat MCS arbo: minimaal twee keer per jaar overleg heeft met de OR. In dit overleg wordt in elk geval besproken: het werkplan, het jaarverslag, de evaluatie van MCS arbo en de OR kan zijn wensen kenbaar maken.

3.1  Voorbereiding voor overleg OR – MCS arbo:

Ter voorbereiding van het overleg zal de contactpersoon voor de OR overleg plegen met de contactpersoon van MCS arbo over de te bespreken onderwerpen, de plaats en het tijdstip.

3.2 MCS arbo in OR/VGWM-commissievergadering:

MCS arbo komt op verzoek in de OR/VGWM-commissievergadering arbovraagstukken toelichten en adviseert desgevraagd de OR.

3.3 Het werkplan:

MCS arbo zal zijn werkzaamheden voor het betrokken bedrijf, voor  aanvang van de werkzaamheden, in de vorm van een ‘werkplan’ aan de OR presenteren.

3.4 Het jaarverslag:

Eens per jaar worden de werkzaamheden van MCS arbo ten behoeve van het bedrijf geëvalueerd in de vorm van een jaarverslag. MCS arbo zal schriftelijk verslag uitbrengen over de inhoud en de uitvoering van de adviezen, de werkzaamheden, de knelpunten, alsmede de resultaten in de ogen van MCS arbo. In deze evaluatie zal apart aandacht worden geschonken aan de samenwerking OR – MCS arbo en aan de ervaring van werknemers met MCS arbo. Ook de OR levert een schriftelijke bijdrage aan deze evaluatie.

 

4. Uitwisselen van informatie tussen OR en MCS arbo

4.1  MCS arbo en OR verklaren zich bereid om te allen tijde relevante en noodzakelijke informatie uit te wisselen.

4.2  MCS arbo garandeert dat alle correspondentie met de directie van het bedrijf en in het bijzonder de aan het bedrijf uitgebrachte rapporten en adviezen, rechtstreeks, integraal en op hetzelfde moment bij de OR terechtkomen, tenzij het gaat over individuele personen en de privacy-voorschriften zich hiertegen verzetten.

4.3  Indien MCS arbo, naast de in zijn jaarplan gepresenteerde werkzaamheden, andere activiteiten ten behoeve van het bedrijf gaat uitvoeren, zal deze de OR hiervan zo spoedig mogelijk in kennis brengen.

4.4  MCS arbo zal adviezen zoveel mogelijk schriftelijk uitbrengen; mondeling uitgebrachte adviezen zullen altijd schriftelijk bevestigd worden, tenzij de privacy van individuele personen hierdoor geschaad zou worden.

5. Klachtenprocedure

In overleg met de OR wordt de toepassing en bekendmaking van een klachtenprocedure geregeld. Doel hiervan is werknemers van het bedrijf die klachten hebben over de behandeling/begeleiding door MCS arbo, in de gelegenheid te stellen deze klachten – indien gewenst anoniem – te uiten.

6. Faciliteiten

Om het optimaal en onafhankelijk functioneren van MCS arbo te bevorderen overleggen directie, OR en MCS arbo tenminste 1 maal per jaar over de faciliteiten ten behoeve van MCS arbo op het bedrijf. Dit omvat onder andere de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de dienst voor werknemers en OR.

7. Contactpersonen OR en MCS arbo

Ter bevordering van het onderlinge contact tussen MCS arbo en de OR wijzen beiden een vaste contactpersoon aan, die tussen bovengenoemde overleggen het contact tussen de instanties onderhouden.

Voor MCS arbo is de contactpersoon:

……………………………………………
werkzaam als

…………………………………………….
te bereiken op telefoonnummer:

……………………………………………
Voor de OR is de contactpersoon:

……………………………………………
te bereiken op telefoonnummer:

……………………………………………
dan wel de secretaris van de OR/ de secretaris van de VGWM-commissie van de OR.

Datum: …………………………….........
Handtekening Voorzitter Ondernemingsraad

……………………………………...........
Handtekening MCS arbo

…………………………………………...
Namens de directie (voor akkoord)

…………………………………………...