Algemene voorwaarden

MCS arbo B.V.

Artikel 1.  Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • opdrachtnemer: MCS arbo B.V.
  • opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden
  • overeenkomst: de overeenkomst waarbij opdrachtnemer zich jegens opdrachtgever verbindt, tegen betaling van een nader overeengekomen vergoeding, werkzaamheden te verrichten ten behoeve van opdrachtgever.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes, opdrachtbevestigingen en overeenkomsten welke door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan, waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, onder uitdrukkelijke uitsluiting van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever.

2. Opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden wijzigingen jegens de opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld of kenbaar geworden.

3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes

1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend: zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Totstandkoming overeenkomsten

1. Een mondelinge opdracht van de opdrachtgever zal door opdrachtnemer schriftelijk worden bevestigd.

2. De aanvaarding van een offerte of aanbieding leidt tot een overeenkomst zodra opdrachtgever een door opdrachtnemer getekend contract heeft ondertekend dan wel opdrachtnemer aan opdrachtgever door middel van een opdrachtbevestiging schriftelijk te kennen heeft gegeven de opdracht te aanvaarden.

3. Wijzigingen van en aanvullingen op bestaande overeenkomsten gelden slechts voorzover deze uitdrukkelijk schriftelijk door opdrachtnemer zijn bevestigd.

Artikel 5. Omvang van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer stelt zich ten doel het beschermen en het bevorderen van de gezondheid van werknemers, het bevorderen van de veiligheid en de hygiëne van het arbeidsmilieu, alsmede het bevorderen van het welzijn in verband met de arbeid.

2. Opdrachtnemer verleent aan opdrachtgever de in de overeenkomst, offerte of aanbieding gespecificeerde diensten.

3. Opdrachtnemer voldoet aan alle van overheidswege geldende eisen met betrekking tot dienstverlening in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving.

4. Bij wijziging van voormelde eisen zal opdrachtnemer er zorg voor dragen dat door opdrachtnemer binnen de daarvoor van overheidswege gestelde termijn voldaan wordt aan van kracht geworden wetswijzigingen of algemene maatregelen van bestuur.

5. Opdrachtnemer garandeert dat zijn arbodienst voldoende uitgerust en bemand is met daartoe geschikt personeel. De directie van opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de dienstverlening van alle medewerkers van opdrachtnemer. De voor de opdrachtgever verantwoordelijke bedrijfsarts fungeert als vast aanspreekpunt voor de opdrachtgever en dient rechtstreeks toegang te kunnen hebben tot de opdrachtgever.

6. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en als goed opdrachtnemer uitvoeren, op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Opdrachtnemer behoudt voor de correcte uitvoering van de dienstverlening de volledige verantwoordelijkheid.

8. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.

9. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 6. Duur, verlenging en opzegging van overeenkomsten

1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald of uit de aard van de overeenkomst voortvloeit dat deze een éénmalige dienstverlening - althans geen duurovereenkomst  - betreft, wordt deze overeenkomst aangegaan voor de duur van een jaar.

2. Na het verstrijken van de in de overeenkomst genoemde einddatum wordt de overeenkomst stilzwijgend telkens met dezelfde termijn verlengd, waarbij een minimumduur geldt van één jaar, tenzij de overeenkomst door één der partijen rechtsgeldig wordt opgezegd of de overeenkomst wordt ontbonden.

3. De overeenkomst kan door ieder der partijen tegen het einde van de looptijd van de overeenkomst worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste drie maanden. Opzegging dient bij aangetekende brief plaats te vinden.

Artikel 7. Wijziging van de overeenkomst

1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.

4. Indien een vast tarief is overeengekomen, zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

5. In afwijking van lid 3 van dit artikel zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

Artikel 8. Geheimhouding

1. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat alle informatie betreffende het bedrijf van opdrachtgever en de bedrijfsvoering door opdrachtgever, de arbeidsomstandigheden en alle overige informatie, die opdrachtnemer verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk zullen worden behandeld en zal ervoor zorgdragen dat deze informatie niet door derden kan worden ingezien of in handen van derden kan geraken, indien en voor zover opdrachtnemer niet rechtens gehouden is die informatie aan derden te verstrekken.

2. Opdrachtnemer zal een geheimhoudingsverplichting, zoals beschreven onder lid 1 van dit artikel, opleggen aan al haar werknemers en alle overige bij de uitvoering van de diensten ingeschakelde derden.

3. Opdrachtnemer is gebonden aan zijn privacyreglement dat conform de Wet bescherming Persoonsgegevens bij het College bescherming persoonsgegevens is aangemeld. Een kopie van het aanmeldingsformulier ligt ter inzage bij opdrachtnemer.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2.  Alle door opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, software, e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden gebracht.

Artikel 10. Wettelijke verplichtingen en wijziging daarvan

In geval wijzigingen plaatsvinden in de Arbeidsomstandighedenwet en/of daarmee samenhangende regelgeving, waarbij deze wijzigingen tot gevolg hebben dat opdrachtnemer extra verplichtingen opgelegd krijgt met betrekking tot de inhoud en/of uitvoering van de dienstverlening aan opdrachtgever, dan is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, waaronder tevens begrepen de voorwaarden waaronder de dienstverlening wordt uitgevoerd, in overleg met opdrachtgever conform deze verplichtingen aan te passen.

Artikel 11. Ontbinding van de overeenkomst

1. Opdrachtnemer is onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden door een schriftelijke kennisgeving bij aangetekende brief indien:
- opdrachtgever een of meer van zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt en opdrachtgever, nadat hij schriftelijk in gebreke is gesteld, nalaat om binnen de in de aanmaning gestelde redelijke termijn alsnog zijn verplichtingen na te komen;
- ter zake van de opdrachtgever faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel aan opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden opdrachtnemer goede gronden geven te vrezen dat de opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden indien dit op grond van wettelijke regelingen redelijkerwijs noodzakelijk kan worden geacht.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid en vrijwaring 

1. Opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, voortvloeiend uit de door opdrachtnemer geleverde diensten, behalve in geval van aan opdrachtnemer toe te rekenen grove nalatigheid.

2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat:
- opdrachtgever of een werknemer van opdrachtgever de adviezen van opdrachtnemer niet naar behoren hebben opgevolgd;
 - opdrachtnemer is uitgegaan van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

3. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor schade, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal het honorarium van de opdracht.

4. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden (waaronder begrepen de werknemers van opdrachtgever), die ondanks de door opdrachtnemer in acht genomen zorgvuldigheid, zouden voortvloeien uit de door opdrachtnemer geleverde diensten, met name wanneer de opdrachtgever of de werknemer de adviezen van opdrachtnemer niet hebben opgevolgd.

Artikel 13. Klachten

1. Voor klachten betreffende de uitvoering van de werkzaamheden kan opdrachtgever zich mondeling dan wel schriftelijk wenden tot de directie van opdrachtnemer, waarna onmiddellijk naar beste kunnen zal worden getracht de oorzaak van de klacht weg te nemen.

2. Opdrachtnemer is gebonden aan zijn klachtenprocedure zoals beschreven in zijn Kwaliteitshandboek.

Artikel 14. Medische dossiers

1.  Opdrachtnemer zal met betrekking tot de werknemers van opdrachtgever waarvan in het kader van de uitvoering van de overeenkomst medische gegevens bekend zijn, deze gegevens in een dossier bijhouden, waarbij de door opdrachtnemer aan opdrachtgever toegewezen bedrijfsarts, onder eindverantwoordelijkheid van opdrachtnemer en met inachtneming van het medisch geheim, het beheer voert over het dossier.

2.  Slechts de betrokken werknemer heeft, naast opdrachtnemer, op aanvraag inzage in het medisch dossier. De door opdrachtnemer aan opdrachtgever toegewezen bedrijfsarts is slechts dan gerechtigd informatie uit het medisch dossier aan opdrachtgever te verstrekken, indien hij daartoe schriftelijk en voor het specifieke geval toestemming heeft verkregen van de betrokken werknemer van opdrachtgever.

3.  Voor zover bij de beëindiging van de overeenkomst medische dossiers dienen te worden overgedragen aan derden, waaronder een andere arbodienst, dan is hiertoe uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de betrokken werknemer vereist. Opdrachtnemer is in een dergelijk geval gerechtigd de met de afhandeling gemoeide kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 15. Tarieven

1.  Voor zover het aantal werknemers invloed heeft op de hoogte van de vergoeding die opdrachtgever op grond van de overeenkomst aan opdrachtnemer is verschuldigd, zal voor de berekening van het verschuldigde tarief worden uitgegaan van het door de opdrachtgever opgegeven aantal werknemers bij aanvang van de overeenkomst; dit zal per kwartaal worden bijgesteld.

2. Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer stipt op de hoogte te houden van wijzigingen in het personeelsbestand, door middel van door opdrachtnemer te verstrekken formulieren.

3. Voor zover het verzuimpercentage invloed heeft op de hoogte van de vergoeding die opdrachtgever op grond van de overeenkomst aan opdrachtnemer is verschuldigd, zal voor de berekening van het verschuldigde tarief worden uitgegaan van het door de opdrachtgever opgegeven verzuimpercentage over het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar waarin de overeenkomst tot stand komt. Jaarlijks zal de hoogte van de vergoeding bepaald worden afhankelijk van het verzuimpercentage van het kalenderjaar voorafgaand aan dat jaar.

4. De tarieven zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven, of andere van overheidswege ter zake van de overeengekomen dienstverlening opgelegde heffingen.

5. De dienstverlening van opdrachtnemer zal tegen de in de overeenkomst vastgestelde tarieven worden geleverd. De tarieven gelden steeds voor het lopende kalenderjaar.

6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de tarieven jaarlijks aan te passen conform de prijsindexcijfers van het C.B.S. Wijziging in de tarieven voor het volgende kalenderjaar zullen jaarlijks aan opdrachtgever, uiterlijk op 15 december van het lopende kalenderjaar, worden bekendgemaakt door toezen­ding van de tarievenlijst.

Artikel 16. Facturering, betaling en incassokosten

1. Opdrachtnemer factureert zijn dienstverlening op basis van duurovereenkomsten vooraf per kwartaal, alle andere dienstverlening zal achteraf -maandelijks of per kwartaal- worden gefactureerd.

2. Betaling dient te geschieden binnen dertig dagen na factuurdatum, zonder dat verrekening of opschorting is toegestaan.

3. Indien opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft voldaan, is opdrachtgever in verzuim en is opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere ingebrekestelling, incassomaatregelen te treffen, dan wel derden hiermede te belasten.

4. Vanaf het moment van verzuim is opdrachtnemer gerechtigd, zonder nadere aanzegging, tot de wettelijke rente te vermeerderen met 2% over de verschuldigde (restant)hoofdsom.

5. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide gerechtelijke en/of buitengerechtelijke (incasso-)kosten komen ten laste van opdrachtgever. De buitengerechtelijke (incasso-)kosten zijn vastgesteld op 15% van de gedeclareerde ter incasso gegeven hoofdsom met een minimum van € 70,-, alles exclusief omzetbelasting.

6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 17. Overmacht

 

1. Indien opdrachtnemer zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kan nakomen tengevolge van een hem niet toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken binnen zijn onderneming bijvoorbeeld staking, ziekte van werknemers, weersomstandigheden, computer break-down e.d., worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat opdrachtnemer alsnog in staat is deze op de overeengekomen wijze na te komen.

2. Indien de niet-nakoming langer duurt dan drie maanden, is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat een verplichting tot schadevergoeding ontstaat.

Artikel 18. Geschillenbeslechting

Alle eventuele uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen worden onderworpen aan het oordeel van de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer de bevoegde rechter in het arrondissement van de woonplaats van de opdrachtgever verkiest.

Artikel 19. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 20. Vindplaats van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden onder nummer B.97144.