Noodzaak van een geldige RI&E

Veel organisaties zijn er niet van op de hoogte dat:

  • U als werkgever volgens artikel 5 in de Arbowet verplicht bent om te beschikken over een RI&E plus een Plan van Aanpak waarin de maatregelen staan beschreven om waargenomen risico’s te beheersen.
  • De afwezigheid of niet actueel zijn van een RI&E door de Inspectie van SZW wordt bestraft met een boete.  
  • U over een geldige RI&E moet beschikken wanneer u een Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) hebt of aanvraagt.
  • In de verzekeringsvoorwaarden van de AVB opgenomen kan zijn dat er een verhoogd eigen risico geldt bij het ontbreken van een geldige RI&E.
  • Organisaties met > 25 medewerkers wettelijk verplicht zijn hun RI&E te laten toetsen door een gecertificeerde deskundige zoal een veiligheidskundige of arbeidshygiënist. 

Klik hier voor meer informatie over de RI&E.